MinPage

Zdobądź swój MinPage

Zamów dla siebie MinPage, który pozwoli Ci w łatwy sposób zarządzać swoją stroną, lub prowadzić sprzedaż produktu!

Zamów

UMOWA LICENCYJNA

Zakup, Pobranie, Instalacja lub Użytkowanie oprogramowania oznacza akceptację niniejszej LICENCJI.
Licencja na użytkowanie programu: MinPage (zwanego dalej OPROGRAMOWANIEM), będącego własnością firmy:

Fortnet
Os. Centrum 5/5
43-450 Ustroń
REGON: 241539442
NIP: 551-164-96-03
http://www.fortnet.pl

zwaną dalej LICENCJONODAWCĄ.

Licencjonobiorcą jest osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna używająca  OPROGRAMOWANIA.

---
WARUNKI LICENCJI
---

Oprogramowanie jest licencjonowane a nie sprzedawane, co wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność cywilną z tytułu gwarancji i rękojmi.
Oprogramowanie jest chronione prawem autorskim, postanowieniami konwencji międzynarodowych oraz innymi prawami o ochronie prawa własności intelektualnej.
Oprogramowanie stanowi własność Licencjodawcy i nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich.

Licencjobiorca może kopiować, oraz używać oprogramowania na dowolnej ilości domen, których jest właścicielem.
Licencjobiorca może integrować oprogramowanie z wykonanymi dla siebie, lub dla swoich klientów  stronami internetowymi.
Licencjobiorca nie może :
- odsprzedawać, wynajmować, wydzierżawiać, użyczać lub w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniać oprogramowania
- tworzyć oprogramowania pochodnego.

LICENCJA nie obejmuje odpłatnego lub bezpłatnego udostępniania kopii OPROGRAMOWANIA innej osobie fizycznej lub prawnej lub innej jednostce organizacyjnej.

LICENCJOBIORCA nie może przenieść prawa wynikającego z LICENCJI innej osobie fizycznej lub prawnej lub innej jednostce organizacyjnej.

Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek rodzaju szkody będące następstwem używania bądź niemożności używania oprogramowania.

Niniejsza licencja nie dotyczy oprogramowania, której Fortnet nie jest twórcą, a które dołączone są do oprogramowania:  Ckeditor działającego na licencji GPL, oraz elFinder na licencji BSD.